Algemene voorwaarden

jaarlijks verlof van 1 tot en met 11 juli 2020

Algemene voorwaarden.

1.Toepasbaarheid.

 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat Fastcab personenvervoer aanbiedt aan haar klanten. Fastcab heeft als vestigingseenheid, BE 0712.558.634, Masdp, Steenweg op Deinze 27 te B-9980 Aalter. Onder de “klant” wordt verstaan de particulier of professioneel die een beroep doet op de diensten van Fastcab. Onder “diensten” wordt verstaan de verhuur van een voertuig met bestuurder zoals bedoeld in artikel 2, 5° van het Vlaams Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. Fastcab benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Fastcab zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook, voor enige schade van overmacht. Doch zal Fastcab al het nodige doen om dit te voorkomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang vanaf 1 dec 2018 van toepassing op alle offertes vanwege Fastcab, op iedere reservatie gedaan door de klant en op alle overeenkomsten tot verhuur van een voertuig met bestuurder gesloten tussen Fastcab en de klant. Door het sluiten van een overeenkomst of het reserveren van een voertuig met bestuurder erkent de klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Fastcab behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

2. Offertes, prijslijsten en kortingen.

 

 1. Alle offertes en prijslijsten van Fastcab zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, ook voor extra’s.
 2. Alle prijzen en tarieven van Fastcab worden uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief 6% BTW, tenzij anders vermeld. Zo een korting wordt verleend, dan wordt deze korting geacht slechts eenmalig te zijn verleend, tenzij anders vermeld.

 

3. Reservatieprocedure.

 

 1. Om misverstanden te voorkomen prefereren wij te reserveren via onze website. Doch andere mogelijkheden kunnen eveneens.Bij het reserveren dient de klant steeds de volgende gegevens op te geven: zijn identificatiegegevens of dat van zijn bedrijf, het aantal te vervoeren personen, telefoonnummer, begin- en eind uur van de opdracht, het af te leggen traject met begin- en eindpunt en eventuele tussenstops, alsmede alle andere inlichtingen die voor Fastcab van nut zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen.
 2. Gelieve tevens bij het invullen van het reservatieformulier op de website, steeds het correcte uur van landen of aankomst in België in te vullen. NIET het uur dat u wenst opgehaald te worden op de luchthaven of station.
 3. Indien de gegevens na de opmaak van het vervoersdocument, onjuist zijn en tot op de datum van transport geen correctie is meegedeeld door de klant, blijft het totaalbedrag verschuldigd.
 4. Wanneer de klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. vertrekuur in het buitenland opgeven i.p.v. aankomstuur in België, geen rekening houden met –overmiddernachtvluchten-, …) zal hiervoor de volledige ritprijs aangerekend worden en gefactureerd. Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is. Indien er wel een wagen met chauffeur beschikbaar is, zal hier wachtgeld aangerekend worden van 18€ per begonnen half uur.
 5. Alle péage of tol is altijd extra te betalen door de klant, tenzij anders vermeld bij offerte, reservatie of vervoersdocument.
 6. Elke door de klant gedane reservatie verbindt deze laatste en geeft aanleiding tot de betaling van een voorschot gelijk aan 50% van het basistarief. Een reservatie is slechts bindend voor Fastcab na betaling van het voorschot en na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van het contract. Dit geldt enkel voor de reservaties van meer dan 72u voor vertrek.
 7. Mogen wij vragen tijdig te reserveren zodat wij u kunnen verzekeren dat we een chauffeur aan uw boeking kunnen koppelen.
 8. Reservaties kunnen enkel geannuleerd worden overeenkomstig punt 5 in de Algemene Voorwaarden.

 

4. Schriftelijke overeenkomst.

 

 1. Elke opdracht dient voor aanvang van die dienst steeds nauwkeurig omschreven te worden in een ondertekende overeenkomst tot verhuur van een voertuig met bestuurder. Eventuele wijzigingen aan een opdracht dienen steeds schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Fastcab zal de dienst verlenen op de plaats, op het tijdstip en met het voertuig zoals overeengekomen in de overeenkomst.

 

5. Annulatie.

 

 1. Indien het vervoer, transport of de bestelling wordt geweigerd of er door toedoen van de klant geen uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, is er een schadevergoeding verschuldigd. De factuur wordt opgemaakt aan ofwel de OPDRACHTGEVER of de KLANT wanneer het om privéboekingen gaat.
 • Bij annulatie tot 48u voor aanvang wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie tot 24u voor aanvang wordt er 80% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulatie vanaf 12u voor aanvang wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Bij een no-show wordt het volledige bedrag gefactureerd.

     2. Alle annulatiekosten worden gefactureerd, bijkomend wordt er steeds een dossierkost van 10€ per annulatie aangerekend.

     3. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding wanneer wij het contract vernietigen.

 

6. Afspraken bij vertrek.

 

 1. Om onze ritten zo vlot mogelijk te laten verlopen en opdat onze chauffeurs ook tijdig bij de volgende klanten zouden kunnen zijn, verwachten wij van onze klanten dat ze KLAAR STAAN op het afgesproken uur en plaats. Indien u niet klaar staat en onze chauffeur moet langer dan 10 minuten wachten, wordt er een wachttijd van 9€ per begonnen kwartier gerekend. LET OP: dit is enkel voor afhalen thuis, niet op de luchthaven bij vertraging van vluchten of treinen.
 2. Fastcab laat weten dat afwijkingen tot 15 minuten vroeger of later steeds mogelijk zijn als deze onder de categorie uitzonderlijke omstandigheden vallen zoals files, stakingen, wegenwerken of weersomstandigheden, kan Fastcab eenzijdig een vroeger ophaaluur vastleggen en dient Fastcab dit te communiceren aan de klant. Indien de klant hier geen reactie aan heeft kan Fastcab niet verantwoordelijk gesteld kan worden door mogelijke gevolgen.
 3. Bij het instappen wordt er gevraagd het vervoersdocument te ondertekenen indien dit nog niet gebeurd is. Dit document dient ter eventuele controle van de bevoegde instanties onderweg.
 4. Onze chauffeurs hebben een zeer drukke dagplanning, gelieve hier rekening mee te houden.

 

7. Tussenstops

 

 1. Iedere tussenstop wordt aangerekend, ongeacht de afstand van het pick-up en/of eindadres. Tenzij shops autosnelweg.
 2. Indien een tussenstop niet opgegeven is bij de reservering, wordt deze NIET uitgevoerd zonder toestemming van Fastab.

 

8. Kinderstoelen en verhoogzitjes.

 

 1. Kinderstoelen worden steeds gratis ter beschikking gegeven. Gelieve ze wel vooraf te reserveren. Indien wij kinderen vervoeren zonder kinderstoelreservatie zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval, of wordt de boete verhaald op de klant. 
 2. Kinderen dienen dan ook in de stoel te worden gezet en NIET op de schoot van de begeleider.
 3. In de drukke periodes, tussen april en oktober, kan het gebeuren dat er niet voldoende kinderstoelen ter beschikking zijn voor vervoer. We vragen dan aan de klant om een eigen stoel te voorzien. Er wordt een document opgemaakt, ondertekend en nota van terugkomst gemaakt. We brengen deze kinderstoel dan mee bij aankomst.

 

9. Gordel

 

 1. De reiziger is verplicht bij het instappen van de wagen zijn gordel onmiddellijk om te doen. Wanneer er geen gordel aan is zijn wij NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen bij ongeval. Eveneens een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt volledig op de reiziger verhaald.

 

10. Rokers

 

 

 1. Het is ten strengste verboden te roken in onze wagens! Ook niet met de vensters open.
 2. Bij landen op de luchthaven dient u EERST de chauffeur te verwittigen of u wil roken. Hij zegt u dan waar u kan gaan roken.
 3. Bij het niet houden aan deze afspraak zal de chauffeur een supplement van 5 € in rekening brengen.

 

11. Dieren

 

 1.  Gelieve steeds bij reservering te vermelden wanneer er een dier mee vervoerd wordt. We verwachten dan ook dat dit in een bench of dierentas zit zodat het veilig kan vervoerd worden. Uiteraard mag het dier de chauffeur niet storen.
 2. Indien het dier NIET werd vermeld bij reservatie kan de chauffeur het dier weigeren.
 3. UITZONDERING op deze regel zijn natuurlijk de begeleidingshonden.

 

12. Eten en drinken/ beschadigen of bevuilen van de wagen

 

 1. Er wordt met nadruk gevraagd RESPECT te hebben voor onze wagens! Eten en dranken zijn ook ten stelligste verboden in onze wagens. Enkel met onze toestemming mag er een flesje water mee.
 2. Gelieve hiermee ook rekening te houden bij baby’s. De rit is nooit zo lang, zorg dat uw kinderen vooraf hebben gedronken of gegeten, ofwel na de rit. IN GEEN GEVAL PAP OF KOEKEN IN DE WAGENS!
 3. Bij het vervuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van 150 € aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te maken. Deze kost dient ONMIDDELLIJK aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele extra reinigingskosten van een gespecialiseerde firma kunnen achteraf nog in rekening worden gebracht, alsook de kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar is hierdoor. De factuur wordt volledig opgemaakt aan de klant.
 4. Bij het beschadigen van de wagen, in welke zijn dan ook, zal er een kost van 150 € aangerekend worden. Deze kost dient ONMIDDELLIJK aan de chauffeur te worden betaald. Eventuele reparatiekosten worden u achteraf gefactureerd, alsook de kosten omdat het voertuig tijdelijk niet beschikbaar zou zijn.

 

13. Extra bagage

 

 1. Normale bagage is 1 grote koffer en 1 handbagage per persoon.
 2. Indien u extra bagage meeneemt dient u dit te vermelden bij reservatie. Indien nodig zal een grotere wagen worden ingezet en een meerprijs worden aangerekend. Let op: wanneer u geen extra bagage hebt gereserveerd en we komen u halen met een te kleine wagen voor deze bagage, kan de chauffeur na verwittigen van Fastcab de bagage weigeren. Bagage wordt NIET op de zetels geplaatst zonder toestemming van ons, dit om beschadiging te vermijden.
 3. Extra bagage is + 5€/stuk/traject.
 4. Rolstoelen of babybenodigdheden horen NIET tot extra bagage, maar dienen WEL vermeld te worden bij reservatie.

 

14. Afspraken bij aankomst

 

 1. Bij het landen op de luchthaven of aankomst op station komt u onmiddellijk naar het afgesproken meetingpoint. U krijgt het meetingpoint op het vervoersdocument met reservatie.
 2. Ga in GEEN GEVAL eerst koffie drinken, eten of dergelijke. Indien dit zo is wordt er wachttijd van 15 € per begonnen kwartier in rekening gebracht en gefactureerd.
 3. Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, doch dit is niet altijd mogelijk. Mogen wij vragen ons te verwittigen indien er zich ernstige vertragingen of wijzigingen voordoen. Eveneens ons contacteren wanneer vluchtnummer wordt veranderd.
 4. Wij vragen u steeds iets te laten weten bij het missen van uw vlucht (bij overstappen of dergelijke). Wij kunnen niet garanderen dat er een wagen beschikbaar is bij wijziging maar uiteraard doen wij steeds ons best. Eveneens vragen we om ons te verwittigen wanneer er zich problemen met uw bagage voordoen. (Vertraging van bagage, verloren bagage,…)
 5. Onze chauffeurs blijven Max. 60 min na landing op u wachten. Indien we van u niets gehoord hebben, of de chauffeur kan u niet bereiken, geven wij de chauffeur de opdracht de luchthaven te verlaten. Het totaalbedrag van deze rit zal u dan aangerekend en gefactureerd worden. Indien u daarna terug met ons contact opneemt en de chauffeur terug naar de luchthaven dient te rijden, zullen wij de extra tijd/kilometers die de wagen moet doen aan u aanrekenen.

 

15. Betalingsmogelijkheden

 

PATICULIEREN.

 

 • Betalen gebeurd steeds contant aan de chauffeur tenzij het bedrag vooraf is overgeschreven op de rekening van Fastcab.
 • Indien gewenst kan een betalingsbewijs aan de chauffeur worden gevraagd.
 • Indien de reservatie meer als 4 dagen voor aanvang is gebeurd dient u het bedrag over te schrijven op onze rekening.

 

BEDRIJVEN.

 

 •  Bedrijven kunnen eveneens contant betalen aan chauffeur. Chauffeur maakt een betalingsbewijs op.
 • Betaling met creditcard of Bancontact is mogelijk.
 • Bedrijven hebben de mogelijkheid via facturatie te betalen. Dit dient wel op voorhand vermeld te worden, evenals de betalingstermijn. Facturatiegegevens dienen wel in ons bezit te zijn, indien dit niet zo is wordt er GEEN facturatie aanvaard.
 • Indien gewenst kan er eveneens contant betaald te worden aan de chauffeur en bezorgen wij de voldane factuur bij uw aankomst.

 

 

 1. Vanaf 1 januari 2016 zal gevraagd worden om bij de heenreis de volledige som te betalen aan de chauffeur (zowel heen- als terugrit). U kan steeds kosteloos een betalingsbewijs vragen aan de chauffeur.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van Fastcab betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 3. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 € is tevens opeisbaar ter vergoeding van de kosten die de niet-betaling van de factuur door de klant met zich mee brengt.
 4. Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of met betrekking tot onze facturen moeten ons per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur.
 5. Facturatie aan derden. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voorvloeien uit onze algemene voorwaarden.

 

 

16. Besluit

 

 1. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
 2. De persoonlijke gegevens vermeld op onze documenten zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotieacties door Fastcab. Zij geven u het recht op toegang en eventuele rectificaties voorzien door de wet van 8 december 1992 (Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).
 3. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbank van het Gerechtelijk Arrondissement is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

 

Bij de reservatie zijn deze Algemene voorwaarden gelezen en geweten.

 

Mail ons: info@fastcab.be

Bel ons: +32 489047849

 ©2018-2019 | All Rights Reserved by Masdp